New Year's Greetings from All of Us!


Kabay pa nga padayon kita nga buligan sang aton Guinoo sa pagsulod sang bag-o nga tuig. Amon ginapangayo na padayon Niya kita hatagan sang maayo nga panglawason, grasya nga matamasa kag ma-share sa naga-kinahanglan, kalipay kag padayon na pagsulundanay kag pagpinalangga-anay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*